De blog van Tongeren Eerst.

Hoe het begon in maart 2023 tot 17 oktober 2023.

Mars tegen de Fusie

Volgende dinsdag 17 oktober 2023 houden Tongenaren een 'Mars tegen de Fusie'.
Vertrek op de Veemarkt om 19u00. Van daaruit trekken we naar de Grote Markt waar de gemeenteraad samen komt om om 20u00 te stemmen over de fusie. Iedereen die tegen de fusie is of tegen de gang van zaken: kom mee stappen in de 'Mars tegen de Fusie’ want ons bestuur heeft niet begrepen dat 80 percent van de Tongenaren tegen de fusie is. We zullen het hen nogmaals proberen duidelijk te maken.

Bekijk meer foto's van de Mars tegen de Fusie


Zondag 17/09 - TongerenEerst op de Zevende Dag


OPEN BRIEF NA STEMMING


Zondag 3 september kwam 20,2 percent van de Stemgerechtigde Tongenaren stemmen voor het behoud van hun stad en tegen de fusie met Borgloon want wat bleek: 80 percent stemde tegen de fusie.
Daags na de stemming schreef Tongeren Eerst een open brief naar het stadsbestuur om hun minimaliserende argumenten aan te klagen.
Hun antwoord op de stemming waarvoor 5449 mensen hun huis uitkwamen, was een slag in het gezicht van al de tegen-stemmers.

Geachte bestuurders van Borgloon en Tongeren,

Als burgerbeweging "Tongeren Eerst" waren wij de spreekbuis die de mening van de Tongenaar ventileerde i.v.m een fusie met de stad Borgloon. Het werd een duidelijke "neen".
Wij zijn voor de inwoners van Borgloon maar hekelen het feit dat deze fusie door twee personen werd opgedrongen aan 42.998 inwoners van Borgloon en Tongeren.
Het resultaat van de bevolkingsraadpleging minimaliseren en het enkel hebben over de 83% die niet kwam opdagen is unfair en wel om 2 redenen.
-Ten eerste handelt het niet over de totale Tongerse bevolking maar over het aantal stemgerechtigden, dat is 27.035.
De 5.449 stemmers vertegenwoordigen dan 20,2 %. i.p.v. 17 % zoals de burgemeester beweert.
Kinderen tussen 0 en 16 jaar mochten immers niet gaan stemmen.
-Ten tweede het aantal mensen van vreemde origine, genaturaliseerden en niet-genaturaliseerden, bedraagt iets meer dan 20% in Tongeren.
Aan heel wat mensen met een andere nationaliteit en die de Nederlandse taal niet machtig zijn ging deze volksraadpleging jammer genoeg voorbij.
Vandaar dat de 83% niet klopt maar graag gehanteerd wordt door de bedenkers van de fusie.
Bron cijfers : Scan stad Tongeren v.d. Vlaamse overheid.
Vergeleken met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, waarbij er nog een stemplicht was, zou dit betekenen dat onze burgerbeweging als vierde partij uit de bus zou komen en dat terwijl stemmen nu niet eens verplicht was.
De uitslag van deze volksraadpleging kan toch moeilijk door u genegeerd worden.
Burgemeester Dewael spreekt over een signaal maar geeft in de pers de indruk dat hij er wellicht geen rekening mee zal houden.
Uit de bevolkingsbevraging die uitgevoerd werd door de Vlaamse overheid (scan Tongeren) blijkt dat slechts 19% Tongenaren tevreden waren over hun stadsbestuur. 80% was ontevreden of had geen mening.
Wellicht zal het negeren van de uitslag van de volksraadpleging zich zeker uiten in het stemgedrag van de burger bij de volgende verkiezingen in oktober 2024
Studies uit Nederland, van de unief Groningen, waar 5 jaar geleden gemeentefusies op touw werden gezet, tonen aan dat fusies die door financiële stimulansen werden gecreëerd, een financiële kater achterlieten van jewelste.
Bovendien hebben ze daar niet geleid tot besparingen en werd er niet beter bestuurd. De kloof tussen de burger en de politiek zijn er alleen maar vergroot. Ook de studies uit Denemarken wijzen in dezelfde richting.
Waar er nooit over gesproken werd is:
- de meerkost voor de weddes van de mandatarissen, de algemeen directeur, de korpschef van de politie en een aantal andere ambtenaren. Zij worden betaald volgens het inwonersaantal.
- de kostprijs voor de nieuwe huisstijl, de bestickering van voertuigen, de briefomslagen en briefpapier die veranderd moeten worden.
- niet te vergeten de wegwijzers, straatnaamborden, grensborden die moeten vervangen worden (350 € per bord met paal, beugels en plaatsing) werd met geen woord gerept.
Er is nog een waslijst van kosten die ons te ver zou leiden. Voor eentje maken wij een uitzondering nl. de jaarlijkse meerkost van 500.000 € voor de politie van Tongeren.
Bron : studie Ugent prof Jelle Janssen.

De burger werd onvolledig ingelicht en enkel met positieve maar vooral met financiële argumenten bestookt. De nadelen werden netjes verbloemd.
Ook het argument dat er door de overheid verplichte fusies zullen komen na 2024 is een onjuist argument. Zowel de CD&V, LDD, Vlaams Belang, Vooruit (twijfelt) en niet te vergeten Alexander De Croo zelf (Interview Vrt en Nieuwsblad 11.01.2023) zijn niet voor verplichte fusies eerder voor samenwerking. Het is niet omdat minister Somers dit wil dat het ook zal gebeuren.
Tongeren Eerst is te vinden voor een doorgedreven samenwerking met Borgloon zonder over te gaan tot een fusie. Onder zo'n samenwerking wil onze beweging haar schouders zetten t.v.v. iedere Tongenaar en inwoner van Borgloon.
Beste gemeenteraadsleden in zulke materies moet u uw eigen geweten en gevoel volgen en kan u de opgedrongen mening van een politieke fractieleider gewoon langs u neerleggen. U bent de stem van uw inwoners en die zeggen "neen" tegen deze fusie.
Wij stellen voor dat beide burgemeesters en hun partij de fusie uitstellen tot 2024 en bij de verkiezingen hun lot verbinden aan hun huidig fusieverhaal. Dat is echte democratie.

Namens de burgerbeweging "Tongeren Eerst"
Tijs Posen


U mag zondag gaan stemmen met identiteitskaart als u uw oproepingsbrief niet kan voorleggen.

‘Wie als kiezer vermeld staat op de aanstiplijst, maar zijn oproepingsbrief niet kan voorleggen, kan tot de stemming toegelaten worden als zijn identiteit door het bureau wordt erkend.’ (artikel 137 § 1 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet)

In het belang van een goede gang van zaken kan ook een duplicaat aan de snelbalie in het Praetorium afgehaald worden.
Ook op zondag 3 september kunnen de inwoners voor duplicaten en volmachtformulieren bij de snelbalies terecht van 08.00 tot 13.00 uur.
Dit staat vermeld op de website van de stad Tongeren, onder de rubriek ‘volksraadpleging’.

Bekijk stratenverdeling (pdf)      Infobrochure


Lees onze infobrochure nu ook digitaal:

Open brochure      VOLMACHT


U kan de dag van de volksraadpleging niet zelf gaan stemmen?
U bent ziek, niet mobiel, op reis, moet werken, …
Wat kan u doen? Klik hier en volg de richtlijnen op het officieel document van de stad.
Dank u voor jullie moeite. Ook jullie stem telt.
Als u op reis gaat moet u een attest aanvragen bij de gemeente. Via de snelbalie zou alles vlug in orde moeten komen is ons beloofd.
Klik hieronder om het Volmacht formulier te openen:

VOLMACHT      


ZONDAG 3 SEPTEMBER.


Grif, grafeer, kerf, hak en houw die datum in je geheugen.
Die dag beslist de Tongenaar over de fusie met Borgloon.
Tongeren Eerst is een burgerbeweging die door weer en wind 3760 handtekeningen ophaalde om een referendum af te dwingen bij de stad die dit zelf niet wilde organiseren.
Nu moet de stad dit doen.
En die dat ligt nu vast: zondag 3 september.
En we gaan ons niet laten vangen zoals in Wellen. Daar had men 6 stemmen te weinig.
Wij zijn Tongenaren en wij gaan stemmen. Iedereen moet gaan stemmen. Diegenen die VOOR een fusie zijn en diegenen die TEGEN een fusie zijn. Zo krijgt ons bestuur een idee van wat de burger denkt.
We blijven u informeren.

Volg ons op Facebook      
26 APRIL 2023


Binnenkort weten we de datum waarop het referendum zal doorgaan. Iedere Tongenaar moet die noteren in de agenda en paraat zijn op de dag van de stemming.
Wij van Tongeren Eerst deden wat niemand ons voor deed: na 4 weken hard werk konden wij 3760 handtekeningen overhandigen aan de stad Tongeren op 12 april 2023.
De stad MOET nu een referendum organiseren. Tongenaren kunnen dan best massaal gaan stemmen zodat het bestuur eindelijk rekening kan houden met wat de burger denkt over een fusie met Borgloon. Dit is een zeer democratisch proces dat de politiek niet kan en mag negeren.
Patrick Dewael diende in april 1997 zelfs een wetsvoorstel in om referenda bindend te maken. Benieuwd of zijn ploeg haar leider consequent zal volgen in zijn principes.
Dewael zal het een eerlijke kans geven zegt hij tegen Jan Bex in HBVL eind april.
Gelukkig want wij van Tongeren Eerst denken dat de uitdagingen in de huidige maatschappij van die aard zijn dat het niet het moment is om aan schaalvergroting te gaan doen omwille van het geld.
De globalisering, de ultieme schaalvergroting, brengt niet veel goeds met zich mee. Daar is men nu achter gekomen. Rijken worden rijker, armen armer. Bedrijven fusioneren en worden groter. Kleintjes verdwijnen. Laat nu net die kleintjes elk een eigenheid in zich dragen die hen uniek maakt.
Uiteindelijk is de enige reden waarom vandaag iedere stad en gemeente bij de buren kijkt voor een mogelijke fusie die 500 euro schuldafname per inwoner door Vlaanderen. Er zou anders van geen enkele fusie sprake zijn.
Hopelijk leren onze politici het nu eindelijk eens af enkel te rekenen met cijfers en leggen ze zich meer toe op het berekenen van het welbehagen van iedere inwoner. Het is bewezen dat schaalvergroting sociale verschraling met zich meebrengt.

Volg ons op Facebook       Lees het HBVL artikel
Omringd door wallen, akkers, dorpen en teveel wegen tekenen zich de grenzen van de stad af.
Tongeren vanuit de lucht bewijst dat het geen andere stad nodig heeft.
Een goed bestuur weet dat schaalvergroting afstand creëert tussen dienstverlening en de burger. Tussen bestuur en de burger.
Een goed bestuur koestert haar burgers en drukt ze tegen de borst. Aan de hand van een duidelijke visie werkt dat bestuur aan een sociaal beleid dat goed doet voor haar inwoners.
Gedreven door wat van algemeen belang is maakt het van haar stad een aangename plaats om te leven voor alle lagen van de bevolking. De middenstand, de hulpbehoevende, de dorpeling.
Een fusie zal dat inzicht niet versnellen, eerder vertragen.